Kulturne aktivnosti i projekti saradnje sa lokalnim institucijama i operaterima omogu?avaju prisustvo Republike Francuske u Bosni i Hercegovini, kako na kulturnom, tako i na umjetni?kom i intelektualnom planu. Osnovni cilj je da se francusko kulturno bogatstvo podijeli i ujedini sa bogatstvom Bosne i Hercegovine.   Francuski institut u BiH vodi ra?una o tome da se njegove kulturne aktivnosti obra?aju svim generacijama i kategorijama populacije, i pažljivo prate umjetni?ke i intelektualne trendove u Francuskoj, da bi na taj na?in održao aktivnu mrežu razmjene izme?u ove dvije zemlje.   Iz ovih ciljeva proisti?u dva prioriteta po pitanju kulturne misije, kojima se pristupa u uskoj saradnji sa kulturnim centrom André Malraux iz Sarajeva :  
 
osigurati prisustvo uz federalne ili lokalne kulturne institucije, koje uprskos teškom kontekstu u smislu ljudskih i finansijskih resursa, ostvaruju razli?ite projekte. Ovi projekti su nerijetko inspirirani nezaobilaznim memorijalnim aspektom, ali i izgradnjom jedne nove, mirne Bosne i Hercegovine koja nastoji dosti?i evropske standarde.  
 
Pratiti na teritoriji cijele zemlje privatne ili asocijativne operatere koji organizuju redovna dešavanja usmjerena prema svim vrstama publike, a naro?ito mladim generacijama (posebno u okviru velikih godišnjih festivala). Oni tako?e podržavaju savremeno stvaralaštvo u okviru kojeg zna?ajno mjesto zauzimaju francuski umjetnici.
 
                 
 
Godišnji kulturni projekti Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini su raspodijeljeni na 5 sektora koji mu omogu?avaju angažman u razli?itim domenima kulture :

Francuski institut u Bosni i Hercegovini je ostvario mnoge saradnje sa lokalnim festivalima(Sarajevo Film Festival, Guitar Fest, Me?unarodni Festival animiranog filma Banja Luka, Jazz Fest) na taj na?in omogu?avaju?i realizaciju francusko-bosanskih projekata koji podrazumijevaju u?eš?e francuskih umjetnika. Ovakav na?in rada osigurava Institutu aktivno u?eš?e u aktuelnim kulturnim dešavanjima u raznim bosanskohercegova?kim gradovima i pra?enje ritma njihovih godišnjih kulturnih doga?aja. Ovi važni momenti u godini predstavljaju osnove saradnje izme?u Francuskog instituta i doma?ih kulturnih institucija.

Me?unarodna reputacija francuske audio-vizuelne produkcije se bez sumnje oslanja na bogatstvo i originalnost ove industrije. Ovaj domen je tako?er i nosilac francuskog imidža i s toga ga je važno promovisati.Zahvaljuju?i saradnji sa svojim pariškim dvojnikom (Francuski institut u Parizu), IFBH promovira francuske filmove svih žanrova. Projekcije ovih filmova se odvijaju u salama širom Bosne i Hercegovine, tako da široka publika ima pristup francuskom filmskom  stvaralaštvu. Pored toga, IFBH emitira, od marta 2011. godine, radijsku emisiju na talasima Radija Federacije. Slušatelji na ovaj na?in tokom cijele godine mogu uživati u bogatom muzi?kom programu i informirati se o raznim aktuelnostima u Francuskoj.

L’IFBH, zajedno sa bh kulturnim operaterima, organizuje svake godine dolazak i koncertne nastupe francuskih umjetnika. Da bi se zadovoljile potrebe široke i raznovrsne publike, programacija je raznovrsna, kre?u?i se na primjer od rap-a, preko popa i drum ‘n bassa, pa sve do klasi?ne muzike.

Likovna umjetnost predstavlja važan segment francuskog umjetni?kog stvaralaštva. Francuski institut organizuje svake godine izložbe i umjetni?ke rezidencije sa pedagoškom namjenom. Ove aktivnosti omogu?avaju kontinuiranu razmjenu ideja i umjetnika i na taj na?in osiguravaju raznovrstan godišnji kulturni program dostupan svima. Ostvarene u saradnji sa lokalnim umjetni?kim galerijama i stavljaju?i na prvo mjesto francusko-bosanske saradnje, ove aktivnosti doprinose podršci i promociji novijeg stvaralaštva, sa akcentom na projekte ostvarene u saradnji sa bh umjetnicima.

Kao i svake godine, Francuski institut u BiH u?estvuje u organizaciji Dana Frankofonije u BiH, u saradnji sa Ambasadama Egipta, Francuske, Gr?ke, Rumunije i Švicarske, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova BiH. Dani Frankofonije se obilježavaju u cijelom svijetu u ?ast francuskog jezika koji govori oko 220 miliona govornika na 5 kontinenata. To je tako?er veoma važan momenat za 75 zemalja ?lanica Me?unarodne organizacije za Frankofoniju (OIF) po pitanju isticanja važnosti svjetskog kulturološkog diverziteta, tolerancije, mira, ljudskih prava i podrške obrazovanju, koji spadaju u njene najvažnije misije.    
 
Kulturni segment Dana Frankofonije u BiH omogu?ava publici da otkrije francuski jezik ili da obogati svoja znanja zahvaljuju?i raznim doga?ajima organiziranim na prostoru cijele zemlje. Radi se o brojnim koncertima, filmskim projekcijama (u okviru Sedmice frankofonog filma), izložbama, radionicama, predstavama, konferencijama itd. To je jedan od najzna?ajnijih momenata za promociju francuskog jezika i frankofonih kultura širom svijeta.    
 
Francuski institut u Bosni i Hercegovini organizuje svake godine veliki broj kulturnih manifestacija u raznim dijelovima zemlje. Zahvaljuju?i svojim kulturnim centrima, ove manifestacije se ne održavaju samo u Sarajevo, nego i u Banja Luci, Tuzli i Mostaru, kao i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Tako svake godine u prolje?e i u jesen ovi centri organizuju “Sedmice francuske kulture”. Ovi doga?aji, zamišljeni u uskom partnerstvu sa lokalnim akterima nastoje realizovati zajedni?ke projekte. Oni imaju za cilj širenje savremene kulture i promociju stvaralaca sa njihovim doprinosima gra?anskim i evropskim vrijednostima.      
 
Kao ?lan evropske mreže EUNIC (Nacionalni instituti za kulturu zemalja ?lanica Evropske unije), Francuski institut u BiH u?estvuje sa bh EUNIC grupom u tri projekta : « Jezici », « Evropska kinematografija » i « Mini-Input i javni televizijski servisi ».   U pogledu knjige i izdava?kih aktivnosti, novi plan za pomo? izdavaštvu je trenutno u fazi implementacije, u saradnji sa sarajevskim Centrom André Malraux.Les activités culturelles et les projets de coopération avec des institutions et opérateurs locaux assurent la présence de la France en Bosnie-Herzégovine sur le plan culturel, artistique et intellectuel. L’objectif principal est de partager la richesse culturelle française et de l’unir à celle de la Bosnie-Herzégovine.

L’Institut français en Bosnie-Herzégovine veille à ce que ses activités culturelles s’adressent à toutes les générations et catégories de population. L’objectif est que chacun ait la possibilité de suivre de près les tendances artistiques et culturelles en France, ainsi que de maintenir des échanges actifs entre les deux pays.

De ces objectifs se dégagent deux priorités en matière d’action culturelle, traitées en étroite collaboration avec le Centre Culturel André Malraux de Sarajevo :

Être présent auprès des Institutions culturelles fédérales ou locales qui, malgré un contexte difficile en termes de moyens humains et financiers, mettent en place différents projets. Ces projets s’appuient souvent sur un travail de mémoire indispensable, mais aussi et surtout sur la construction d’une nouvelle Bosnie-Herzégovine pacifiée et soucieuse de rejoindre les standards européens.

Accompagner dans tout le pays les opérateurs privés ou associatifs, qui organisent en direction de tous les publics et particulièrement de la jeunesse, des rencontres régulières (notamment dans le cadre de grands festivals annuels). Ils soutiennent ainsi la création contemporaine, où une place non négligeable est dédiée aux artistes français.

Le projet culturel annuel de l’Institut français de Bosnie-Herzégovine se décline sous forme de cinq secteurs, lui permettant ainsi de s’engager dans différents domaines culturels :

Festivals

L’Institut français en B-H a établi de nombreuses coopérations avec des festivals locaux (Sarajevo Film Festival, Guitar Fest, Festival international du film d’animation de Banja Luka, Jazz Fest) permettant ainsi la réalisation de projets franco-bosniens qui accueillent des personnalités ou artistes français. L’Institut participe ainsi activement à l’actualité culturelle de différentes villes bosniennes et de suivre le rythme de leurs événements annuels. Ces temps forts représentent l’un des points essentiels de la coopération entre l’Institut français et les institutions culturelles du pays.

Domaine audiovisuel

La renommée internationale de la production audio-visuelle française, s’appuie sans doute sur la richesse et l’originalité de cette industrie. Ce domaine est aussi porteur d’une image de marque française qu’il est important de diffuser.
Grâce à sa coopération avec son homologue parisien, l’IFBH diffuse des films français de tout genre. Ces projections ont lieu à travers différentes salles de Bosnie-Herzégovine permettant ainsi à un large public d’avoir accès à la création cinématographique française.
De plus, depuis mars 2011 l’IFBH imagine et diffuse une émission radiophonique sur les ondes de la radio de la Fédération. Les auditeurs peuvent ainsi profiter tout au long de l’année d’une riche programmation musicale, et se tenir informés sur différents éléments de l’actualité française.

Musique

L’IFBH ainsi que des opérateurs bosniens organisent chaque année la venue et les concerts d’artistes français. Afin de satisfaire les besoins d’un public large et hétéroclite, la programmation est variée, allant par exemple du rap au drum ‘n bass en passant par la musique classique.

Arts plastiques 

Les arts plastiques représentent un volet important de la création artistique française. L’Institut français organise donc chaque année des expositions et des résidences artistiques à visée pédagogique. Ces activités permettent un échange constant d’idées entre artistes, tout en assurant une année culturelle variée et accessible à tous. Montées en coopération avec des galeries d’art locales, ces activités permettent le soutien et la diffusion des créations nouvelles, et favorisent les projets de collaboration entre la France et la Bosnie-Herzégovine dans ce domaine.

Francophonie

Comme chaque année, L’Institut français en Bosnie – Herzégovine participe à l’organisation des Journées de la Francophonie dans ce pays, aux côtés des Ambassades d’Egypte, de France, de Grèce, de Roumanie et de Suisse et avec le soutien du Ministère des affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine. Les journées de la Francophonie célèbrent dans le monde entier la langue française, parlée par 220 millions de locuteurs sur les 5 continents. C’est aussi un moment important pour les 75 Etats membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), pour mettre en valeur la diversité culturelle mondiale, ainsi que la tolérance, la paix, les droits de l’homme et le soutien à l’éducation.

Le volet culturel des journées de la Francophonie en Bosnie-Herzégovine permet au public de découvrir la langue française ou d’enrichir ses connaissances, par le biais d’événements variés, organisés dans tout le pays. Il s’agit de nombreux concerts, projections de films (dans le cadre de la Semaine du film francophone), expositions, ateliers, spectacles, conférences, etc.

L’Institut français en Bosnie-Herzégovine organise chaque année un nombre d’événements culturels dans les différentes régions bosniennes. Grâce à ses trois centres culturels, ces événements prennent donc place non seulement à Sarajevo, mais aussi à Banja Luka, Tuzla et Mostar, ainsi que dans d’autres villes du pays. Chaque année au printemps et à l’automne, des « Semaines culturelles Françaises » sont organisées par ces antennes. Ces événements, conçus en étroit partenariat avec les acteurs locaux, recherchent la mise en œuvre de projets communs. Ils ont pour objectif la diffusion de la culture contemporaine, en impliquant les créateurs ainsi que leurs nouveaux enjeux citoyens et européens.

Membre du réseau européen EUNIC (European Union National Institutes for Culture), l’Institut français en Bosnie-Herzégovine participe au sein de la Section locale à trois projets : « Langues », « Cinéma européen », « Mini-Input et Télévision publique ».